Všechny základní informace jako seznam pilotů, soutěžní úlohy, soubory ke stažení a další najdete na stránkách Soaring Spot.

Propozice ve formátu PDF ke stažení zde.

 

Ulfův memoriál - závody historických kluzáků

Propozice soutěže

Aeroklub Raná pořádá v týdnu od 25. 5. do 2. 6. 2024 plachtařské závody pro historické kluzáky o výkonnosti podobné československému typu Šohaj.

Účelem soutěže je plnění vyhlašovaných plachtařských letů uvedených v těchto propozicích a vyhlášení vítěze v kategorii historických kluzáků.

 

 

PRVNÍ ČÁST - MÍSTNÍ PROPOZICE

 

1.     VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.  Organizace soutěže         

Složení organizačního štábu bude oznámeno na prvním briefingu

1.2.  Časový rozvrh soutěže

Přílety (příjezdy) a prezentace:  25. 5. 2024 do 9.45 hod.

Briefing účastníků:      25. 5. 2024 v 10.00 hod slavnostní zahájení závodů a vyhlášení prvního letového dne. Při briefingu proběhne losování pořadí na startu.

Soutěžní dny:             25. 5. - 1. 6. 2024.

Vyhlášení výsledků:    1. 6. .2024 při slavnostním zakončení.

1.3.  Organizátor soutěže:

             Aeroklub Raná z.s.,  Hrádek 1,  439 24  Raná u Loun ve spolupráci s POTK z.s.

1.4.  Závazné ustanovení

1.4.1.      Soutěž je organizována v souladu se sportovními řády FAI. Úkoly nad rámec SŘ budou vyhlašované s ohledem na nižší výkonnost použitých strojů a délku soutěže a aktuální meteorologické situace.

1.4.2.      V soutěži se mohou měnit posádky v jednotlivých disciplínách.

1.4.3.      Povolený typ je větroň Šohaj ve všech modifikacích a historické kluzáky s rozsahem indexů CZIL od 70,0 do 80,0. U kluzáků, které nejsou definovány v CZIL se využije index DaeC. Historickým kluzákem je takový kluzák, kterého první prototyp vzlétl v roce 1970 a dříve. Při stanovení letových úkolů bude aplikován nejnižší koeficient dle CZIL platný pro CPS. Účast kluzáků s indexem vyšším než povolený rozsah není v této soutěži možná, účast kluzáků s indexem nižším podléhá schválení ředitelem soutěže.

1.4.4.      Počet soutěžících kluzáků není omezen.

1.5.  Platnost soutěže

Soutěž bude platná, pokud se v průběhu soutěžních dnů uskuteční alespoň 1 bodovaný soutěžní úkol. Úkol bude bodován, pokud alespoň 1 závodník dosáhne bodované vzdálenosti nebo bodované doby letu. Pokud ani jeden se soutěžících nedosáhne u vzdálenostní nebo rychlostní disciplíny  min. bodované vzdálenosti, úkol se přepočítá podle  pravidel úlohy letu na čas s koeficientem M = 3, bez podmínky nutnosti přistání na letišti vzletu a bez omezení maximální započítané doby. V takovém případě, úkol bude bodován, pokud alespoň 1 závodník vydrží ve vzduchu alespoň 41 hendikepovaných minut od vzletu.

1.6.  Určení vítěze soutěže

Vítězem soutěže se stane posádka kluzáku s nejvyšším součtem bodů ze všech soutěžních dní. (viz 1.4.2.) V případě rovnosti bodů dvou či více posádek se jejich umístění ve výsledném pořadí určí podle součtu jejich umístění v jednotlivých soutěžních dnech, přičemž nižší součet určuje lepší umístění. V případě, že se tento člen posádky umístil v jistém soutěžním dnu v rozpětí několika míst, bere se do součtu posádky nejvýhodnější umístění. Jestliže ani potom nebude možné určit pořadí, mohou jisté místo výsledného pořadí obsadit dva nebo více účastníků.

1.7.  Nominace účastníků

Soutěže se zúčastní závodníci, jejichž přihlášky byly potvrzeny pořadatelem.

1.8.  Přihlášky

            Přihlášku se jménem pilota, typem a registrací kluzáku a kódem letového zapisovače prosím zašlete emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

1.9.  Vklady

Vklad soutěžící posádky činí 4 000 Kč. Tato částka musí být zaplacena před úvodním briefingem účastníků. Z toho je 2 000 Kč startovné na organizaci soutěže a 2 000 Kč je záloha na aerovleky a ubytování. Startovné pokrývá náklady na hangárování kluzáků. Na závěr soutěže proběhne vyúčtování skutečných nákladů za aerovleky a ubytování. Účast v soutěžním letu nebude umožněna závodníkům se záporným kontem.

1.10.       Ubytování a stravování

§  Poplatek za stan a karavan 100 Kč za noc.

§  Společná ubytovací místnost (dřevěné ubikace) 100 Kč za noc.

§  Jednotný poplatek za osobu/den 100 Kč

§  ubytovaní jsou povinni uhradit příslušný poplatek obci Raná za noc, jehož výše bude zveřejněna na úvodním brífinku.

§  Stravování možné v klubové restauraci.

1.11.       Aerovleky

Cena aerovleků: standartní soutěžní vzlet do 650 m AGL 750 Kč včetně DPH. V případě zhoršených termických podmínek bude pořadatelem nařízeno vypnutí 800 m AGL za cenu 850 Kč včetně DPH. V případě disciplíny letu na čas a vzletu do svahového proudění nad horou Raná bude proveden aerovlek do 400 m AGL v ceně 500 Kč. Nesoutěžní aerovleky a případné převleky budou nečlenům AK Raná účtovány včetně DPH podle aktuálního ceníku AK Raná.

1.12.       Transporty

Transporty na start a ze startu: individuálně, případně vozidlem organizátora. Případné upřesnění bude uvedeno na denním briefingu.

Zpětné transporty po přistání v terénu: každý soutěžící individuálně.

Zpětné převleky: organizátor zajistí zpětné převleky proti úhradě za km vzdušné vzdálenosti (počítáno přímou spojnicí z LKRA do místa přistání a zpět) dle platného ceníku AK Raná.

1.13.       Doklady soutěžícího

Každý soutěžící si zodpovídá za platnost všech osobních dokladů i dokladů od kluzáku.

1.14.       Ostatní vybavení

Dobíjení baterií si zajišťuje každý soutěžící individuálně. Organizátor má k dispozici omezený počet nabíjecích míst.

1.15.       Výsledky a předávání cen

1.15.1.   Neoficiální i oficiální výsledky budou vydávány v nejkratším možném termínu podle možností organizátora soutěže.

1.15.2.   Čas zveřejnění oficiálních výsledků bude udáván tak, aby se s výsledky mohli seznámit všichni soutěžící v termínu, stanoveném pro podávání protestů.

1.15.3.   Ceny budou uděleny při slavnostním ukončení soutěže. (viz 1.2.)

1.16.       Briefing

1.16.1.   Briefing bude svolán organizátorem každý soutěžní den. Budou na něm podány meteorologické informace a informace, týkající se vyhlášení denního úkolu, bezpečnosti letů, případně jiné důležité informace, včetně odpovědí na otázky. Otázky vyžadující obšírnější diskusi musí být řešeny mimo briefing.

1.16.2.   Účast na briefingu je povinná pro všechny účastníky soutěže.

1.16.3.   Pokyny, vydané na briefingu, je nutno považovat za doplněk těchto propozic.

1.17.       Vzletový a přistávací pás

Pro transport kluzáků na VPP mohou být použity osobní automobily soutěžících. V době hromadného vzletu a přistání musí být všechna vozidla mimo VPP, vyjma vozidel, určených dispečerem. Po ukončení transportu kluzáků musí vozidla opustit VPP. Rychlost pohybu vozidel po ploše letiště je omezena na 30 km/hod.

 

1.18.       Frekvence radiostanic

Řízení provozu a příletová páska budou na kanálu 126,855

 

2.     TECHNICKÉ PODMÍNKY

2.1.  Kluzák

Kluzák, účastnící se soutěže, musí být v provozuschopném stavu s platnými doklady. Za stav odpovídá účastník soutěže. Kluzák musí mít platné pojištění vůči třetím osobám pro území České republiky.

2.2.  Padák

Soutěžící musí mít k dispozici padák v provozuschopném stavu s platnými doklady.

2.3.  Radiostanice

Posádka kluzáku nemusí být vybavena funkční radiostanicí s kanálem 126.855, přijatelná je radiostanice s frekvencí 126.850 Mhz, v takovém případě určená pouze pro poslech.

2.4.  Kontrola letu

2.4.1.      Zařízení pro kontrolu letu

Pro kontrolu letu musí být použita buď zařízení GNSS FR schválená IGC, nebo neschválená zařízení v souladu s pravidly CPS AeČR a alespoň se záznamem GPS výšky. Soutěžící je povinen poskytnout pořadateli soutěže hardwarové komponenty pro připojení tohoto zařízení na PC rozhodčích a vyhodnocovací SW kompatibilní s daným typem GNSS FR. Dále je přípustná fotografická kontrola letu, digitální fotoaparát, uplatňují se pravidla CPS pro kontrolu času zařízení. Daná zařízení si každý účastník obstará sám. Organizátor nebude zařízení půjčovat.

Pokud bude chtít závodník přihlásit výkon do CPS, musí to provést dle platných pravidel pro CPS.

2.4.2.   Databáze otočných bodů

Organizátor připraví a zveřejní v dostatečném časovém předstihu databázi otočných bodů na internetové stránce soutěže. www.soaringspot.com

2.4.3     Zařízení automatického sledování

            Pořadatel preferuje vybavit soutěžní kluzáky vysílačy polohy OGN nebo FLARM, pokud kluzák nebude tímto vysílačem vybaven, pořadatel může tyto vysílače v omezeném počtu zapůjčit.

 

3.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1.   Podepsáním přihlášky na tuto soutěž soutěžící potvrzuje, že ovládá sportovní řád FAI a rozumí požadavkům propozic, vydaných pro tuto soutěž a zavazuje se je dodržovat.

3.2.  Časy

Všechny časy v těchto propozicích jsou uváděny v čase SELČ.

3.3.   Koeficienty kluzáků – budou použity hodnoty dle CZIL pro CPS, pouze v případě že kluzák nemá index publikovaný v CZIL, použije se index DaeC.


 

3.4.  Startovní číslo nebo znak

Označení kluzáku startovním znakem není z důvodu počtu soutěžících povinné. Pořadatel si vyhrazuje právo na určení soutěžního znaku, na základě imatrikulace nebo vycházející z označení typu kluzáku.

3.5.  Poplatek za protest

Poplatek za protest činí 200 Kč.


 

DRUHÁ ČÁST – ZÁVAZNÁ PRAVIDLA

4.     SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

4.1.  Soutěžní disciplíny

Při soutěži budou vypisovány tyto úkoly:

A)    Soutěžní úloha po určené trati (Racing task)

Rychlostní přelet přes předem deklarované otočné body.Typy úloh:

§  návrat

§  trojúhelník

§  polygon

 

B)    Let na vzdálenost až přes 5 otočných bodů volených pilotem (Cat´s cradle)

·                jde o let na vzdálenost, rychlost na trati tedy není bodována.

·                pilot si volí libovolné OB ze souboru platných OB, počet obletů jednoho OB nebo jejich pořadí nebude v tomto případě omezeno.

·                pouze 1.OB je daný deklarací pořadatele, tedy pro pilota povinný.

·                max. počet OB trati je pět.

·                pilot který uletí minimálně hendikepovanou vzdálenost svého kluzáku a zároveň dosáhne doletového kruhu, obdrží 30% bodový bonus.

·                pilot při odevzdání igc souboru odevzdá i vyplněný formulář s pořadím odletěných OB, ten obdrží od pořadatele před letem a je doporučeno  ho vyplňovat průběžně za letu.

§     Body, přidělené každému soutěžícímu budou určeny podle bodované vzdálenosti definované následovně:

(i)   Když se soutěžící vrátí do cíle poté, co navštívil všechny sebou zvolené OB, bodovanou vzdáleností je vzdálenost z VBT přes všechny jím zvolené OB do cíle.

(ii) Když soutěžící přistál do terénu na posledním rameni, bodovanou vzdáleností je vzdálenost od VBT přes všechny jím zvolené OB minus vzdálenost polohy přistání do terénu do cíle s tím, že pokud dosažená vzdálenost nedokončeného ramene je menší, než nula, bude počítána jako nula.

(iii) Když soutěžící přistál na jakémkoliv jiném rameni, bodovanou vzdáleností je vzdálenost od VBT přes všechny jím zvolené OB k dalšímu pilotem zvolenému OB, který je nejblíže poloze přistání do terénu, minus vzdálenost polohy přistání do terénu do tohoto nejbližšího bodu s tím, že pokud dosažená vzdálenost nedokončeného ramene je menší, než nula, bude počítána jako nula.

(iv) Ve všech případech se do bodované vzdálenosti započítává pouze přímá vzdálenost mezi obletěnými OB, nezávisle na poloze, kde je v sektoru OB platný fix, zaznamenaný letovým zapisovačem.

 

C)    Let na čas

Při letu na čas se hodnotí celková doba letu od vzletu do přistání minus 10 minut. Při manévru na přistání musí soutěžící absolvovat okruh stanovený organizátorem, nebo jeho část, minimálně však obsahující 3. okruhovou zatáčku. Podmínkou pro bodování výkonu soutěžícího je přistání na letišti vzletu.

Výpočet denních bodů bude dle následující formule: (zaokrouhluje se na celá čísla dolů)

denní faktor F = (1,25 x n1) / N kde n1 = počet závodníků, kteří dosáhli alespoň hendikepované 41.minuty letu, N = počet závodníků, kteří uskutečnily soutěžní start v daném dni.

B = (Tcelk (min) – 10 – K) / M  Korekční činitel K = 30 – H; M = 2 pro vyhlášenou úlohu na čas; M = 3 pro nevyhlášenou úlohu na čas; H = 80 – index CZIL kluzáku; S = F x B; Lety s T celk = hendikepovaných 40 minut a kratší se bodují hodnotou 0. Záporné body se neuplatňují.

 

Omezení maximální započítané doby letu.

V případě vyhlášené disciplíny letu na čas je maximální započítaná doba letu rovna rozdílu mezi západem slunce daného dne a časem vzletu posledního řádného soutěžícícho. Tento čas vzletu bude oznámen pořadatelem rádiem.

Let na čas nad svahem hory Raná. Zde se uplatňuje pravidlo bezpečného létání a maximální počet soutěžících na svahu je omezen na 6. V okamžiku, kdy soutěžící svah opustí, ať již za účelem využití termických proudů v jiném prostoru nebo zařazením do okruhu a přistáním, uvolní se tak „okno“ pro vzlet dalšího soutěžícího podle vylosovaného pořadí. Pravidlo o maximální započítané doby letu je stále platné i v tomto případě.

 

4.2.  Stanovené postupy v kontrolovaných fázích soutěžního letu

4.2.1.      Vzlet

Každý soutěžící může uskutečnit ve stanoveném intervalu vzletu maximálně tři vzlety za den.

Pořadí vzletů bude vylosováno na prvním brífinku závodníků a bude posouváno o 2/7 počtu soutěžících po každém soutěžním dnu, ve kterém byl proveden alespoň jeden soutěžní vzlet.

Vleky budou prováděny do výšky, stanovené na briefingu do určeného prostoru vypnutí. Při normálním vleku se soutěžící nesmí bez závažných příčin vypnout, pokud nedosáhne prostoru vypnutí. Pokud pilot vlečného letadla signalizuje vypnutí, musí se soutěžící vypnout bez ohledu na polohu.

Jestliže soutěžící nebude v době narolování vlečného letadla připraven k odstartování nebo start odmítne, bude jeho kluzák zařazen na konec startovního pořadí a v daném dnu mu bude započítán jeden soutěžní vzlet.

Jestliže soutěžící žádá o opakovaný vzlet, musí zařadit svůj kluzák na konec pořadí vzletů. Jestliže organizátoři odloží otevření startu, všechny ostatní důležité časy budou posunuty o stejnou dobu. Výjimku může obvykle tvořit čas uzavření příletové pásky.

Vzlet přerušený z důvodů bezpečnosti, nebo vlek ukončený z příčiny poruchy vlečného letounu, nebude započítán do počtu soutěžních vzletů. Soutěžícímu bude v takovém případě umožněn další soutěžní vzlet i v případě, že přistane mimo VPP s podmínkou, že se bez zbytečného zdržení ohlásí na stanovišti vzletu.

Pokud soutěžící přistane mimo přistávací plochu, určenou organizátorem, ztrácí v tento den již nárok na další vzlet. Za plochu určenou pro přistávání se považuje VPP letiště (včetně míst daných na briefingu) kde je soutěž pořádána.

Pořadí vzletu jednotlivých kategorií určí organizátor na každém briefingu.

4.2.2.      Odlet a měření času

Odlet bude otevřen 10 minut po vzletu posledního kluzáku, provádějícího první vzlet. Vlastní otevření odletu bude oznámeno rádiem. Čas uzavření odletu je stanoven časem uzavření příletu.

4.2.3.      Odletová páska

        Pro odlety bude použita odletová páska o celkové délce 2km (poloměr R=1km). Organizátor může stanovit maximální povolenou výšku odletu vyjádřenou v metrech QNH, nebo ve standardní výšce (pro 1013,25 hPa).

4.2.4.      Kontrola dosažení otočných bodů

Dosažení otočných bodů bude kontrolováno v souladu s platným sportovním řádem FAI (pouze FAI sektor).

4.2.5.      Přílet

Pro přílety bude použit doletový kruh o poloměru R=1km.

Maximální a minimální nadmořská výška pro dosažení cíle není stanovena. V každém případě musí být přílet proveden tak, aby splňoval ustanovení leteckých předpisů. Jejich porušení bude penalizováno.

Radiová korespondence při příletu bude upřesněna na briefingu. Čas uzavření příletu bude oznámen na briefingu.


 

4.2.6.      Přistání mimo letiště vzletu

Přistání mimo letiště vzletu musí být ohlášeno organizátorům telefonicky a nebo pomocí radiového spojení. Místo přistání bude určeno z vyhodnocení záznamu GNSS FR, nebo COTS.

4.2.7.      Činnost soutěžícího po příletu nebo příjezdu na letiště soutěže po soutěžním letu

Po příletu nebo příjezdu na letiště pořádání soutěže po soutěžním letu musí soutěžící neprodleně odevzdat zařízení GNSS FR nebo fotoaparát na určené místo.

 

4.2.8.   Navigace za letu

            Jako jediné povolené způsoby navigace po trati a určení VBT, OB a KBT jsou určeny srovnávací navigace a navigace výpočtem. Jakékoli použití přístrojů s možností využití systémů GPS, GLONASS, BEIDOU, inerčních derivátorů zrychlení a radionavigačních zařízení není v rámci soutěže povoleno. Organizátor zajistí účastníkům vhodné mapy pro srovnávací navigaci.

4.3.  Bezpečnost letů

Každý soutěžící je povinen létat se svým kluzákem v rozmezí jeho letové příručky. Nebezpečné létání bude penalizováno. Akrobacie je zakázána.

4.3.1.      Před každým soutěžním letem musí být u kluzáku provedena předepsaná předletová prohlídka, za kterou odpovídá pilot.

4.3.2.      Létání v mracích je zakázáno.

4.3.3.      V době otevření odletového sektoru se kluzák nesmí pohybovat v této oblasti za jiným účelem, než pro průlet odletovým sektorem.

4.3.4.      Minimální výška ve 4 zatáčce je 50 m AGL.

4.4.  Soutěžní den

Soutěžní den je takový den, ve kterém alespoň tři ze soutěžících pilotů uskutečnili v daném dni alespoň jeden soutěžní vzlet.

4.5.  Bodovací systém

Pro bodování bude využit 1 000 bodový bodovací systém „club“ podle „Annexu A“, odstavce 8.4. Pro lety na čas platí formule uvedená v kapitole 4.1.C.

 

5.     STÍŽNOSTI, PROTESTY, TRESTY

5.1.  Stížnosti

Stížnost je žádost soutěžícího, podaná soutěžícím osobně řediteli a nebo jím pověřené osobě k přešetření jakékoliv záležitosti, se kterou není soutěžící spokojen. Stížnost je možno podat ústně nebo písemně. Jestliže není soutěžící s výsledkem přešetření nadále spokojen, může podat protest. Podání stížnosti nemá odkladný účinek na plynutí lhůty pro podání protestu.

5.2.  Protesty

Protest musí být podán písemně řediteli soutěže soutěžícím ve lhůtě do 14 hodin od doby, uvedené jako čas zveřejnění NEOFICIÁLNÍCH výsledků soutěžního dne, ke kterému se obsah protestu vztahuje. V poslední soutěžní den se doba pro podání protestu zkracuje na 2 hodiny.

Spolu s protestem musí být zaplacen poplatek, stanovený v místních propozicích soutěže.

V případě uznání protestu bude poplatek vrácen, jinak propadá ve prospěch organizátora.

Ředitel soutěže svolá v průběhu 24 hodin od doručení protestu zasedání jury.

5.3.  Jury

Jury je nejvyšším sportovním orgánem soutěže. Svolává ji ředitel soutěže. V případě řešení protestů může být na jednání jury přizván kterýkoliv funkcionář soutěže k objasnění skutečností, týkajících se pouze jeho úseku činnosti. Ředitel soutěže má právo se zúčastnit zasedání jury bez práva hlasovat. Jury se ve své činnosti řídí dokumenty, uvedenými v čl. 1.4. vzorových propozic.

Ředitel soutěže musí svolat jury do 18 hodin, pokud o to požádají 2/3 členů jury.

5.4.  Tresty

Tresty budou udělovány po provedení výpočtu bodů disciplíny a neovlivní výpočet konstant. Trest nesmí snížit soutěžícím zisk denních bodů pod nulu. V případě, že trest je větší, než bodový zisk závodníka v daném soutěžním dnu, obdrží závodník v daném dnu 0 bodů.

5.4.1.      Nebezpečné nebo riskantní létání nebo nedodržování bezpečnostních předpisů, porušení rozestupů, povolené výšky apod., bude trestáno podle platného Sportovního řádu.

5.4.2.      Podvádění nebo falšování dokladů bude mít za následek minimálně diskvalifikaci v daném letovém dnu, maximálně diskvalifikaci v celé soutěži.

5.4.3.      Za přestupky, které zde nejsou uvedeny lze penalizovat dle SŘ FAI, Annex A. Další přestupky mohou být penalizovány podle míry závažnosti na základě rozhodnutí ředitele soutěže.

5.4.4.      O přidělení trestných bodů soutěžícím má právo rozhodnout s konečnou platností ředitel soutěže. Při svém rozhodnutí může přihlédnout k názoru příslušných funkcionářů soutěže.

5.4.5.      Trestné body a důvod trestu musí být zveřejněny na výsledkové listině daného soutěžního dne.

 

6.     INFORMACE O SOUTĚŽI

Web organizátora: http://www.soaringspot.com      http://ulfuvmemorial.cz (tyto stránky)

 

Na této stránce budou průběžně publikovány informace týkající se této soutěže.